Privacyverklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden (naam, adres, woonplaats, e-mail adres, huisarts en BSN nummer). Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

Podotherapie Oudijk hecht groot belang aan uw privacy en is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Wij respecteren uw wettelijke rechten:

Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover

* Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is.
* Wij geven uw persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden
* Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te Kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. * Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van de Partijen die onze opdracht persoonsgegevens verwerkt

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u volgende rechten:

* Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
* Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
* Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
* Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
* Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
* Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling aan mij doorgeven.
* Het recht op het indienen van klachten bij AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Podotherapie Oudijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Podotherapie Oudijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via Zorgmail en of Zorgdomein relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Download als PDF